Regulamin serwisu prowadzonego pod adresem

https://cromaismore.pl

 

 

§ 1

Wstęp

Regulamin serwisu (dalej „Serwis”) określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, jak również ich prawa i obowiązki.

 

§ 2

Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1.       adres elektroniczny (adres email) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2.       Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3.       k.c. – oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964;

4.       Materiały – oznacza treści i usługi cyfrowe w zakresie wynikającym z opisu zamieszczonego w Serwisie w zakładce dedykowanej dla danego Materiału;

5.       Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin dostępny w Serwisie;

6.       RODO – oznacza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO);

7.       pr. aut. – oznacza ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku;

8.       PNPK  –  oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę z Usługodawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

9.       Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://cromaismore.pl

10.   środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

11.   systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  – Prawo telekomunikacyjne (dz.U. z 2019 r. poz. 2460);

12.   treść cyfrowa – oznacza dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 u.p.k.

13.   Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – oznacza umowę, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektroniczne;usługa cyfrowa – oznacza usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt. 5 a) ustawy o prawach konsumenta tj. usługę pozwalającą konsumentowi na:

a)wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b)wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c)inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

14.   Usługobiorca/Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawrze lub zamierza zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych we własnym imieniu i na swoją rzecz albo przy spełnieniu dodatkowych warunków o których mowa w niniejszym Regulaminie.

15.   Usługodawca Croma-Pharma Gmbh Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria, wpisana w Rejestrze Handlowym pod numerem: FN 92329d, adres e-mail: office@croma.at oraz Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000461457, posiadająca NIP: 5223006077, REGON: 146673600 adres e-mail: biuro@croma.pl.

16.   u.p.k. – oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

17.   Usługi Elektroniczne – oznacza nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:

a)      usługę konta;

b)      usługi zapewniające funkcjonowanie Serwisu;

c)       usługi zapewniające możliwość zapisania się i uczestniczenia w webinariach organizowanych przez Usługodawcę (za pośrednictwem usługi konta);

18.   u.ś.u.d.e – oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

19.   utwóroznacza przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania w rozumieniu art. 1 pr. aut.

 

§ 3

Postanowienia Ogólne

1.       Usługodawca za pośrednictwem Serwisu prezentuje swoją działalność.

2.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.

3.       Przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

4.       Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcom w Serwisie w sposób umożlwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5.       Po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Usługodawca dostarczy Usługobiorcom regulamin w wersji PDF na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (email) podczas rejestracji konta.

6.       Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek świadczenia Usługi Elektronicznej Dostępu do konta.

7.       Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e  Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4
Usługi Elektroniczne

1.       W serwisie dostępne są Usługi Elektroniczne:

a.        Konto dla lekarza lub osoby odpowiedzialnej za zakup wyrobów medycznych - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu serwisu oraz Polityki prywatności, (3) daniu oświadczenia, że osoba dokonująca rejestracji konta jest osobą wykonującą zawód medyczny i jest uprawniona do wystawiania recept lub, że jest osobą odpowiedzialną za zakup wyrobów medycznych do gabinetu medycznego lub kliniki medycyny estetyczne oraz  kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer PWZ w przypadku lekarza lub stanowisko w przypadku innego pracownika, nazwa kliniki/gabinetu lub NIP kliniki/gabinetu.  

b.       Konto dla pracownika Croma Pharma  - korzystanie z Konta możliwe jest tylko przez osoby które są zatrudnione przez Croma Pharma sp. z o.o. lub Croma-Pharma Gmbh i którym zostanie założone konto zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

c.        Treści udostępnianie w Serwisie – korzystanie z nich możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis, bez konieczności utworzenia Konta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania serwisu poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

2.       Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu.

3.       Usługodawca może prowadzić w serwisie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Serwisu.

 

§ 5
Warunki Techniczne

1.       W celu korzystania z Usługi konta Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:

a.          posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);

b.          instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej
w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, w najnowszej dostępnej wersji;

c.          posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej.

2.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie w szczególności:

a.        treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

b.       treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;

c.        o charakterze rasistowskim;

d.       nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt;

e.        naruszających prawa osób trzecich.

3.       Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

4.       Usługodawca dostarcza Usługi w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi.

5.       Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Usługodawcę, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.

6.       W ramach rozwoju Serwisu Usługodawca może w szczególności dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Serwisu.

 

§ 6

Konto Użytkownika

1.       W celu dostępu do zawartości Serwisu Użytkownik, dla którego treści są dedykowane, musi założyć konto.

2.       Konto dostępne jest dla wybranych osób. Konto dające możliwość przejścia do treści zawierających informacje, które są w Serwisie, są dostępne jedynie dla osób wykonujących zawód medyczny i uprawnionych do wystawiania recept lub osób pracujących w gabinecie/klinice medycyny estetycznej i odpowiedzialnych za zakup wyrobów medycznych.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób, które chcą założyć konto, co oznacza, że konto nie jest automatycznie aktywne bez tej weryfikacji. 

4.       Aby uzyskać dostęp do Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i wykonać czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 lit a. W momencie założenia konta i pozytywnej weryfikacje przez Usługodawcę, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o Świadczenie Usług, której przedmiot stanowi prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5.        W celu założenia Konta Użytkownika Użytkownik powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc korzystać z takiej Usługi. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adres e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia konta.

6.       Usługodawca może odmówić założenia konta Użytkownika, gdy:

                                     a)      podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe, niekompletne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem,

                                     b)      użytkownik nie współpracuje na stałe z Usługodawcą;

                                     c)      użytkownik jest podmiotem konkurencyjnym wobec Usługodawcy;

                                     d)      uzyskanie przez Użytkownika dostępu do konta mogłoby wyrządzić szkodę Usługodawcy;

                                     e)      wcześniejsze konto Użytkownika zostało usunięte przez Usługodawcę ze względu na naruszenia Regulaminu.

7.       Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@croma.pl.

8.       Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.

9.       Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adresu e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

10.   Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim jak również posługiwanie się danymi dostępowymi osób trzecich.

11.   Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 7
Reklamacja

1.       Usługobiorca jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług Elektronicznych.

a.     przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres biuro@croma.pl lub

b.     pisemnie na adres na adres siedziby Usługodawcy tj.: Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381.

2.       Usługodawca zaleca wskazanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji:

a.     imię, nazwisko;

b.     dane kontaktowe;

c.     zwięzły opis sytuacji.

3.       Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (email).

4.       Reklamacja zostanie przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.       Usługobiorca otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji.

6.       W przypadku gdy Usługodawca nie dostarczył usług cyfrowych Konsument lub PNPK może wezwać Usługodawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Usługodawca nie dostarczy usług cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy o Świadczenie Usług odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług bez wzywania Usługodawcy jeśli:

a.     z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarcza usług cyfrowych;

b.     Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usług cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 8

Prawa autorskie

1.       Usługodawca oświadcza, że treści cyfrowe mogą stanowić utwory, do których przysługują mu zarówno autorskie prawa majątkowe jak i autorskie prawa osobiste oraz prawo do zezwalana na wykonywania zależnych praw autorskich.

2.       Z chwilą otrzymania treści cyfrowych Usługodawca udziela Usługobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji bez prawa do sublicencji na korzystanie z treści cyfrowych na własne potrzeby oraz w ramach dozwolonego użytku.

3.        Zabronione jest korzystanie z treści cyfrowych w inny niż określony w ust. 2. sposób, Usługobiorcy w szczególności w stosunku do materiałów nie przysługuje prawo do:

a)      wprowadzania treści cyfrowych do obrotu, najmu, dzierżawy, sprzedaży, użyczenia, jak również udostępniania go osobom trzecim;

b)      rozpowszechniania, upubliczniania, publicznego wystawiania, udostępniania osobom trzecim;

c)       wprowadzania zmian lub poprawek.

4.       Usługodawca udziela licencji, o której mowa w ust. 2 na okres korzystania przez Usługobiorcę z usługi konta.

§ 9

Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

1.       Jeżeli Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2.       Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.

3.       Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

4.       Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

5.       W przypadku Usług Cyfrowych:

a)      dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b)      dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

6.       W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

§ 10

Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową i odstąpienie od Umowy

1.       Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.

2.       Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.

3.       Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4.       Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

5.       Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)      Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową

b)      Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;

c)       brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;

d)      brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;

e)      z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

6.       W związku z tym, że za świadczone Usługi Cyfrowe Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty ceny, z tytułu niezgodności Usług Cyfrowych z Umową Użytkownikowi nie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

§ 11.

Odstąpienie bez podania przyczyn

1.       Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.       Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3.       Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

§ 12

Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych

1.       Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych wygasa z chwilą:

a)         w stosunku do dostępnych formularzy oraz Usług Elektronicznych świadczonych w celu zapewniania funkcjonowania Serwisu – z chwilą zaniechania korzystania z Usług Elektronicznych np. poprzez zamknięcie Serwisu;

b)         w stosunku do Usługi Elektronicznej konta – z chwilą usunięcia konta;

 

§ 13

Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1.       Usługodawca informuje, że Usługobiorcy będącemu Konsumentem lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń.

2.        Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub PNPK jest możliwe w szczególności:

a)    przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

b)    przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.       Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

4.       Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

 

§ 14

Dane osobowe

1.       Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Usługobiorcy zgodnie z art. 13 RODO znajdują się w Polityce prywatności.

2.       Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Uczestnikom zgodnie z art. 14 RODO znajdują się w polityce prywatności.

3.       Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https:// cromapharma.com/pl/o-croma/polityka-prywatnosci/.

§ 15

Kontakt

1.       Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:

a)    przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny (email): biuro@croma.pl;

b)    pisemnie adres siedziby Usługodawcy: Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381.

§ 16

Zmiana Regulaminu

1.       Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:

a)      konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;

b)      wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługobiorcy lub Usługodawcy.

2.       Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie. W każdej wersji Regulaminu zostaną zamieszczone informacja od kiedy obowiązuje.

3.       Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (email).

4.       Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że  skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na  podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.

5.       Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować z Usługi Dostępu i Materiałów. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.

§ 17

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.

2.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3.       Spory między Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4.       Regulamin obowiązuje od dnia 17 lipca 2023 roku.


Załącznik numer 1

 

_________________

(miejsce i data)

Usługodawca

                                                                                                                                             

___________________                                                                               Usługobiorca:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          _______________

                                                                                                                                              (imię i nazwisko)

                                                                                                                                              _______________

                                                                                                                                              _______________

                                                                                                                                              (adres do korespondencji)

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług

Ja niżej podpisany/podpisana ______________ (imię i nazwisko) niniejszym odstępuję od Umowy o Świadczenie Usług zawartej pomiędzy mną, a Usługodawcą  w dniu ___________.

 

 

                                                                                                                                              ___________

                                                                                                                                              (podpis)